PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Dotazy a odpovědi z pořádaného semináře SZR na Úřadě pro ochranu osobních údajů

1. Když se na občana někdo díval v základních registrech, lze zjistit kdo a proč?

Ano, tyto údaje lze vyčíst ze záznamu o využívání údajů v registru obyvatel, o který lze zažádat prostřednictvím formuláře „Žádost o výpis o využití údajů z Registru obyvatel“. Pokud již informaci obdržel v ročním výpise o využívání údajů a není mu jasný důvod/účel nahlížení na jeho údaje, musí se ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, obrátit na subjekt (orgán veřejné moci), který dotaz uskutečnil s žádostí o vysvětlení. Povinností všech připojených systémů je logování všech dotazů uskutečněných do základních registrů.

2. Když je někdo omylem označen za mrtvého, jak se má bránit a za jak dlouho dojde k „oživení“?

Postup k nápravě záleží na tom, zda je tato skutečnost uvedena v registru obyvatel nebo v agendovém informačním systému. V registru obyvatel lze za pomoci formuláře „Žádost o změnu údajů při zjištění nesouladu v Registru obyvatel“ zrušit referenční údaje datum a místo úmrtí. Doba vyřízení reklamovaného údaje záleží na složitosti prokazování správné skutečnosti. Neměla by překročit 30 denní lhůtu dle správního řádu. Pokud je údaj chybně uveden v agendovém informačním systému, je třeba tuto situaci řešit přímo se správcem tohoto agendového informačního systému.

3. Jak postupovat, když adresa v ROS není stejná jako v ISDS?

Může nastat jedna ze tří situací:

a) V ROS je adresa chybně, v ISDS správně:

Údaje je třeba reklamovat v ROS s využitím formuláře „Žádost o změnu údajů v Registru osob“.

b) V ROS je adresa správně, v ISDS chybně:

V tomto případě je třeba volnou formou (e-mailem, dopisem atp.) upozornit správce ISDS, že údaje, které vede, nejsou shodné s referenčními. Taková situace mohla vzniknout při prvotním ztotožnění dat (nedošlo ke ztotožnění adresy) nebo adresa byla změněna a změna se z nějakého důvodu nedostala do registru osob. Některé adresy v registru osob jsou vedeny pouze v textové podobě.

c) Adresy v ROS i ISDS jsou chybně:

Je třeba provést kroky z případů a) i b).

4. Když se z cizinců stanou občané ČR, zůstane jim historie?

Ano, historické záznamy u cizinců, ze kterých se stanou občané ČR, zůstávají zachovány. Historie údajů o takovém člověku v cizineckém informačním systému je propojena s dalšími záznamy, které o něm jako o občanu ČR vede registr obyvatel.

Co když pracují jako jednatelé neziskových organizací, která nemá IČO?

Jakmile je cizinec veden v registru obyvatel, může na něj oprávněná osoba položit dotaz do tohoto registru. Pokud se jedná o cizince, který nesplňuje podmínky pro evidenci v registru obyvatel, nelze se zatím na něj do základních registrů dotazovat, ale o funkcionalitě, která to v budoucnosti umožní, se již jedná.