PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Informace k dopisu ministra vnitra č.j. MV-78933-1/NS-2013 ze dne 15. 7. 2013

Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, stanovil v § 5 odst. 1 orgánům veřejné moci povinnost využívat při své práci tzv. referenční údaje, které jsou obsaženy v základních registrech.

Každý orgán veřejné moci je povinen si přístup do základních registrů zajistit. Může tak učinit připojením vlastního agendového informačního systému, případně prostřednictvím kontaktních míst veřejné správy Czech POINT nebo prostřednictvím informačního systému datových schránek. Tyto přístupy však nejsou zcela rovnocenné. Jedině přístup vlastním agendovým informačním systémem, který je evidován a provozován dle zákona č. 365/2000 Sb., umožní orgánu veřejné moci dodržovat pravidla pro práci s referenčními údaji a plně využívat funkcionality základních registrů.

Výše zmíněný dopis ministra vnitra se v první řadě týká orgánů veřejné moci, které již mají vlastní agendový informační systém evidovaný dle zákona č. 365/2000 Sb. Existující agendové informační systémy by tak měly být k základním registrům připojeny nejlépe do 31.12.2013. Závazný termín ustanoví očekávaná novelizace § 63 zákona č. 111/2009 Sb., která by měla zároveň vymezit, do kdy od okamžiku jejich registrace bude nutné připojovat nové agendové informační systémy.

Orgány veřejné moci byly v průběhu procesu registrace agend vyzývány, aby oznamovaly své působnosti v zaregistrovaných agendách. Oznámením působnosti v agendě splnily pouze jeden krok k tomu, aby mohly přistupovat k základním registrům. Další potřebné kroky jsou podrobně popsány v „Příručce pro obce“, která je k dispozici na http://www.szrcr.cz/organy-verejne-moci.