PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Informativní semináře na krajských úřadech

Správa základních registrů od začátku března do konce měsíce června 2013 uskutečnila informativní semináře v jednotlivých krajích České republiky. Zástupci Správy základních registrů se přímo v místech krajských úřadů setkávali se zástupci všech čtrnácti krajů po celé České republice. Primárním účelem těchto jednání bylo zahájit intenzivnější spolupráci a využít oboustranných možností ke zvýšení informovanosti o základních registrech, současné situaci a nutných krocích či návrzích řešení nezbytných pro další podporu využívání údajů ze základních registrů. Prvořadým cílem bylo poskytnout aktuální informace o stavu základních registrů jako celku a na konkrétním kraji, popřípadě vyjasnit problémy přístupu krajů k referenčním datům základních registrů.

Semináře úspěšně proběhly ve všech krajích České republiky v následujícím pořadí - Středočeském, Ústeckém, Hlavním městě Praze, Libereckém, Karlovarském, Královéhradeckém, Moravskoslezském, Kraji Vysočina, Pardubickém, Plzeňském, Olomouckém, Jihočeském, Jihomoravském a Zlínském.

Semináře byly zaměřeny na následující oblasti: připojování OVM1/AIS2 k základním registrům v celorepublikovém přehledu a mezikrajském srovnání, stav připojení konkrétního kraje – problematika certifikátů (testovací a ostré prostředí); přehled agend, v nichž má kraj působnost a ty které ve skutečnosti využívají; přehled uskutečněných transakcí; informace ke službám (včetně vysvětlení principu kompozitních služeb pro ISEO a CIS); přehled nejčastěji řešených problémů se službou ServiceDesku; zvýraznění technické podpory HelpDesku; provozní informace, problémy, řešení. Jednání se kromě zástupců krajů účastnili i vybraní zástupci měst a obcí.

Na každém krajském úřadě, kde byl uspořádán seminář, byla ponechána vytištěná příručka obsahující informace Správy základních registrů o provozu základních registrů, informace o připojování AIS k základním registrům jak v testovacím, tak i v produkčním prostředí, informace o agendách, informace o počtu provedených transakcí, informace o provozu produkčního prostředí a uživatelské podpoře. Zároveň k příručce se přikládala prezentace v elektronické podobě obsahující výše uvedené informace.

Správa základních registrů se setkala s pozitivním ohlasem ze strany jednotlivých krajů. Při zjišťování zpětné vazby ohledně programu semináře (zda vyhovovala forma a obsah prezentace; jestli v prezentaci něco chybělo; zda poskytnutí časové dotace na otázky a odpovědi dostačovalo; zda byla zpracovaná příručka užitečná; zda bylo celkové pojetí jednání vyhovující; zda existují nějaké návrhy na změny či úpravy v oblasti koncipování obsahové stránky prezentace, atd.) bylo zjištěno, že z celkového hlediska byly semináře pro kraje (případně zástupce měst a obcí) přínosné a do budoucna bude Správa základních registrů úzce v oblasti problematiky základních registrů se samosprávou spolupracovat.


1 Orgán veřejné moci – státní orgán, územně samosprávní celek a fyzická nebo právnická osoba, byla-li jí svěřena působnost v oblasti veřejné správy.

2 Agendový informační systém – informační systém veřejné správy, který slouží k výkonu agendy.

Mgr. Marek Hejduk, pracovník pro vztah s veřejností, 25. 6. 2013.