PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Měsíční statistiky provozu základních registrů - květen 2016

Nejdůležitější údaje o všech fyzických i právnických osobách, nemovitostech a jejich adresách jsou od července 2012 uloženy v základních registrech (ROB, ROS, RÚIAN). Všechny orgány veřejné moci mají povinnost využívat pro svou práci tyto aktuálně platné a právně závazné, tzv. referenční údaje a nesmí je opakovaně vyžadovat od svých klientů.  

Údaje v základních registrech jsou dokonale zabezpečeny a přístup k nim je možné zprostředkovat pouze na základě oprávnění vyplývajícího z konkrétního zákona. Tato oprávnění eviduje a registr práv a povinností (RPP). Komunikace probíhá přes informační systém základních registrů (ISZR).

Provoz systému základních registrů v květnu 2016 probíhal bez výpadků, byla zajištěna dostupnost všech služeb na požadované úrovni.

V ČR v současnosti existuje 7 390 orgánů veřejné moci. Největší část z nich tvoří menší obce, které pro výkon své působnosti nepoužívají speciální agendové informační systémy, ale potřebné údaje základních registrů čerpají pomocí formulářů aplikace CzechPOINT@office nebo cestou datových schránek. Větší obce, města, krajské úřady, ministerstva a další úřady používají pro výkon svých agend speciální agendové informační systémy (AIS). Tyto informační systémy se v případě, že jsou zaregistrovány v informačním systému o informačních systémech veřejné správy, a poté co získají od certifikační autority Správy základních registrů přístupové certifikáty, mohou připojit k rozhraní  informačního systému základních registrů a automaticky čerpat potřebné aktuální údaje.

V květnu 2016 tímto způsobem se základními registry pracovalo 2 179 orgánů veřejné moci, které prostřednictvím 2 845 připojených agendových informačních systémů provedly 27 503 903 transakcí. K základním registrům je v současnosti takto připojeno 13 ministerstev (všechna kromě MZV), hlavní město Praha včetně 22 městských částí, všech 13 krajských úřadů a 25 statutárních měst, 508 měst
(z celkového počtu 575), 130 městysů (z 210), 2 288 obcí (z 5 440). Pravidelně využívá údaje ze základních registrů také všech 7 zdravotních pojišťoven, připojeny jsou i různé organizace zřizované orgány veřejné moci, exekutoři, notáři, Hospodářská komora a další.

Výpisy ze základních registrů je možné získat na kterémkoliv kontaktním místě veřejné správy Czech POINT, , držitelé datových schránek je mohou získat zdarma v elektronické podobě díky formulářům na Portálu veřejné správy.

Počet transakcí přijatých prostřednictvím

v květnu 2016

připojených AIS

27 503 903

z toho prostřednictvím datových schránek pro OVM

9 218

CzechPOINT@office pro OVM

17 659

CzechPOINT pro veřejnost

760

CzechPOINT@home pro veřejnost

326Nejvíce dotazů bylo v květnu 2016 směřováno do registru obyvatel (69,17 %), dále pak do registru územní identifikace, adres a nemovitostí (24,12 %), registru osob (4,98 %) a registru práv a povinností (1,73 %).

Informační systém ORG v květnu 2016 provedl 33,232 milionů transakcí. ORG funguje jako převodník identifikátorů, který je jako jediný schopný propojit konkrétní fyzickou osobu v registru obyvatel (s přiděleným základním identifikátorem fyzické osoby ZIFO) s bezvýznamovými identifikátory, které ORG přiděluje pro každou vykonávanou agendu ke každé fyzické osobě (agendový identifikátor fyzických osob AIFO). V celém systému základních registrů je tak zajištěna maximální ochrana osobních údajů.

Agendové informační systémy (AIS), které v květnu 2016 uskutečnily nejvíce transakcí

Název AIS

Počet transakcí v měsíci

Správce AIS

Automatizovaný daňový informační systém

4 084 720

Ministerstvo financí

Agendový informační systém Policie ČR

1 474 517

Ministerstvo vnitra

ISVS pro správu a vedení katastru nemovitostí (ISKN)

679 144

Český úřad zeměměřický
a katastrální

Informační systém Rejstříku trestů (ISRT)

641 778

Ministerstvo spravedlnosti

Integrovaný informační systém České správy sociálního zabezpečení

601 566

Česká správa sociálního zabezpečení

Formulářový agendový informační systém - FAIS

562 876

Správa základních registrů

IS Exekutor

433 595

JUDr. Igor Ivanko


Ministerstva s největším počtem transakcí v květnu 2016

Ministerstva

Počet transakcí v měsíci

Ministerstvo vnitra

3 515 326

Ministerstvo dopravy

951 096

Ministerstvo spravedlnosti

901 650

Ministerstvo zemědělství

507 018


Obce s rozšířenou působností s největším počtem transakcí v květnu 2016

Obce s rozšířenou působností

Počet transakcí v měsíci

Otrokovice

227 036

Český Těšín

185 835

Sokolov

127 102

Zlín

100 684

Správa základních registrů poskytuje uživatelskou podporu prostřednictvím interního oddělení Service Desk. Jeho provoz je zajištěn online během pracovní doby, od 18:00 hod do 8:00 hod a o víkendech a svátcích je držen pohotovostní režim, který je určen především pro podporu řešení kritických incidentů, tj. úplných či částečných výpadků poskytovaných služeb.

V květnu 2016 byly nejčastěji kladeny dotazy z těchto oblastí:

 1. reklamace údajů v základních registrech (ZR)
 2. oznámení působnosti orgánů veřejné moci (OVM) v agendě
 3. využívání údajů z registru obyvatel (ROB) a agendového informačního systému evidence obyvatel (AISEO) – tzv. změnové sestavy
 4. registrace a správa AIS v ZR
 5. žádost o přístup k AISEO
 6. nastavení rolí ve Správě dat Seznamu OVM
 7. dotazy na Výpisy údajů z ROB a registru osob (ROS)
 8. dotazy na evidenci příspěvkových organizací v ROS
 9. dotazy na Záznamy o využívání údajů v ROB a ROS
 10. dotazy na proces připojování AIS k agendovému informačnímu systému cizinců (AISC)