PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Reklamace (změna) údajů v ZR

 1.       Jak postupovat při reklamaci údajů v ZR?

Referenční údaj je považován za správný, pokud není prokázán opak nebo pokud nevznikne oprávněná pochybnost o správnosti referenčního údaje. V případě pochybnosti editor označí referenční údaj jako nesprávný. Toto označení editor odstraní neprodleně poté, co ověří správnost údajů (dle § 4 odst. 4 zákona č. 111/2009 Sb. o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „ZZR“). Po celou dobu, kdy je údaj editorem označen jako „nesprávný“, má pouze informativní hodnotu.

Proces reklamace je obecně řešen ve 3 krocích:

 • Občan nebo organizace doloží chybu orgánu veřejné moci, který s daným údajem pracuje. Tím vznikne oprávněná pochybnost o správnosti evidovaného údaje a OVM uvědomí příslušného editora (dle § 5 odst. 2 ZZR).
 • Editor zpochybněného údaje označí tento údaj jako nesprávný.
 • Editor ověří správnost evidovaného údaje a podle výsledku buď údaj opraví, nebo reklamaci zamítne (dle § 4 odst. 4 ZZR).

Postup reklamace v případě OVM (orgánu veřejné moci):

 • OVM může reklamovat údaj v registru obyvatel či v registru osob prostřednictvím vlastního AIS (agendového informačního systému) a použití služeb E62 / iszrReklamujUdajeROB a E63 / iszrReklamujUdajeROS viz Katalog eGON služeb
 • Další možnost je na kontaktním místě veřejné správy CzechPOINT s použitím  formuláře „Změna údajů v Registru osob“ resp. „Změna údajů při zjištění nesouladu v Registru obyvatel“. Oba formuláře jsou k dispozici též v rozhraní CzechPOINT@office.

Postup reklamace v případě občana/podnikající fyzické osoby/právnické osoby:

 • Lze reklamovat na kontaktním místě veřejné správy Czech POINT s použitím  formuláře „Reklamace údajů při zjištění nesouladu v Registru osob“, respektive „Změna údajů při zjištění nesouladu v Registru obyvatel“.
 • Další možnost je prostřednictvím datové schránky přes Portál veřejné správy na http://portal.gov.cz/portal/obcan/ . Zde v sekci: Informace pro občany České Republiky/CZECHPOINT@HOME / Základní registry / vyberete příslušný formulář – „Žádost o reklamaci údajů při zjištění nesouladu v registru osob“, resp. „Změna údajů při zjištění nesouladu v Registru obyvatel“.
 • Občan se zřízenou a aktivní datovou schránkou může podat „Žádost o změnu údajů při zjištění nesouladu v ROB“ prostřednictvím Portálu veřejné správy, na kterém je uvedený formulář zveřejněn. Občan podává žádost pouze v případě, pokud u něho vznikne oprávněná pochybnost, že v ROB je k jeho osobě veden nesprávný referenční údaj a tento údaj není v souladu se skutečností. Podání žádosti má charakter „reklamace“.
 • Žadatel o změnu (reklamaci) údajů v Registru osob musí mít zřízenou datovou schránku podnikající fyzické osoby nebo musí být statutárním orgánem v datové schránce právnické osoby. Na základě vyplnění a odeslání žádosti o změnu údajů v Registru osob podává žadatel návrh na změnu referenčních údajů vedených v Registru osob.

 2.       Jak postupovat, není-li možné vyhledat určitou osobu v ROB nebo v ROS?

Pokud není osoba v registrech zavedena, je nutné se obrátit na editora příslušného registru. Neexistenci osoby v registru osob je možné také reklamovat prostřednictvím formuláře Žádost o reklamaci údajů při zjištění nesouladu v registru osob, kde je v podvýběru formuláře možno zvolit „Žádost o zápis chybějící osoby v registru osob“.

3.       Kdo je editorem ROB a ROS?

REGISTR OBYVATEL

 • Editory údajů do registru obyvatel jsou Ministerstvo vnitra a Policie ČR, a to prostřednictví svých agendových informačních systémů. V případě Ministerstva vnitra se jedná o agendový informační systém evidence obyvatel, agendový informační systém občanských průkazů, agendový informační systém cestovních dokladů a agendový informační systém datových schránek. Policie ČR edituje údaje prostřednictvím agendového informačního systému cizinců. Mezi nejdůležitější editorské systémy patří agendový informační systém evidence obyvatel (AISEO) a agendový informační systém cizinců.
 • Editace probíhá automatizovanými procesy přes ISZR, což znamená, že úředníkovi se nenavýší pracovní úkony. I po spuštění základních registrů (tedy po 1. 7. 2012) zapisuje úředník údaje do AISEO stejným způsobem jako doposud. Jedná se zejména o zápis narozených fyzických osob na území České republiky, kdy matriční úřad prostřednictvím aplikace CzechPOINT@office zapíše tuto skutečnost do AISEO. Stejným způsobem bude vykonávat úředník například ohlášení adresy místa trvalého pobytu či nabytí občanství. Výhodou základních registrů je správnost údajů, které budou přes služby ISZR aktualizovány i do ostatních AISů.

REGISTR OSOB