PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Elektronická podatelna

Základní informace pro elektronická podání prostřednictvím elektronické podatelny.

Adresa elektronické podatelny:

epodatelna@szrcr_cz

Elektronická podatelna Správy základních registrů přijímá pouze datové zprávy opatřené zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb, zaslané podle nařízení vlády č. 495/2004 Sb.

Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči Správě základních registrů činit právní úkony v elektronické podobě:

 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.

Technické parametry a postup v případě zjištění škodlivého softwaru

Datové zprávy jsou přijímány ve formátech: html, pdf, doc, xls a rtf, případně dalších formátech kompatibilních s MS Office 2000 a vyššími. Pokud je datová zpráva delší než 5 stránek tištěného textu, musí být zaslána formou přílohy k průvodnímu textu.  Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý software, není zpracovávána. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého softwaru.

Náležitosti doručování datové zprávy:

Pokud je součástí jednoho podání více elektronických dokumentů, musí být zřejmé, který dokument je vlastním podáním a které dokumenty jsou elektronickými přílohami tohoto podání.

Bezpečnost datové zprávy:

Pokud datovou zprávu nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem (např. je nečitelná) a obsahuje chybný datový formát nebo počítačový program, jenž je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných orgánem veřejné moci, není elektronickou podatelnou přijata a odesílatel, pokud je znám, je o této skutečnosti vyrozuměn.

Maximální velikost datové zprávy je 10 MB.

Základní výčet právních předpisů, jimiž se řídí činnost podatelny:

 • zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů,
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád,
 • zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů,
 • zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
 • vyhláška Ministerstva vnitra č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů,
 • vyhláška Ministerstva vnitra č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností o užívání a provozování informačního systému datových schránek,
 • vyhláška Ministerstva vnitra č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.